KING DECOR HOME DESIGN

 

תקנון האתר

»
תקנון האתר

מבוא

1. אתר KING DEKOR הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "קינג דקור" ע.ז 301026787 הרשום בכת' ת.ד 7039 בת ים 5917001.
2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידיי המשתמש באתר.
3. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין קינג דקור, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע בפעולות באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות התקנון באתר ומקבלו, כי לא תהא לו ואו מי מטעמו כל טענה ואו תביעה כנגד בעלי האתר ואו מפעיליו ואו מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעליי האתר ואו מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלה.
4. לצורך תקנון זה "משתמש" כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:                                                                                                                          

  • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את ההורים או האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע פעולות במסגרת האתר.
  • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כללים

1. תקנון זה ניתן לשינוי או עידכון בכל עת על ידיי קינג דקור ואו מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשניי המינים והשימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
3. כותרות הפרקים מובאת לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
4. ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך עיון בתכנים ורכישת מוצרים, אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

שירותים המוצעים באתר

אתר קינג דקור מציע מגוון שירותים ופעולות לרבות, גלישה ועיון בתכנים שונים ורכישת מוצרים, שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מהמשתמש אל חבריו באמצעות דואר אלקטרוני או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

הרכישה באתר

האתר מאפשר בחירת ורכישת מוצרים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. כדיי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצר המבוקש. עבור כל מוצר המוצג באתר יופיע פרטיי המוצר ומחירו. לתשומת לב קינג דקור רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים ואו לשנות את המחיר מעת לעת. מובהר כי עשויים להיות הבדלי גוונים קלים בין הצבע המקורי לבין הצבע המוצג על מסכי מחשב שונים. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צויין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא וכן להקליד פרטים בסייסים כגון, שם מלא,כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל קינג דקור להבטיח את ביטוח ההזמנה. לתשומת לב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין היא עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להנקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, בגין נזקים שיגרמו לקינג דקור עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן המיידע שיימסר על ידיי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לעידכונים או מבצעים מיוחדים באתר. זאת רק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע קינג דקור בדיקה של פרטיי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה על ידיי חברות כרטיס האשראי, תשלח למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שקינג דקור תקבל אישור מאת חברות האשראי על ביצוע החיוב בהתאם לנהליי העבודה הקיימים בינן לבין קינג דקור. במקרה ולא אושרה העיסקה על ידיי חברות האשראי- יקבל המשתמש הודעה מתאימה. השלמת העיסקה מותנת בכך שהמוצר הנבחר קיים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה קינג דקור רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני או בהודעה טלפונית, על פי בחירת קינג דקור. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד קינג דקור בעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. קינג דקור שומרת לעצמה להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה. ההזמנה תירשם במערכת של קינג דקור וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחריי הטיפול בפרופיל שבאתר, כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידיי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של קינג דקור אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדואר אלקטרוני כדיי לחייב את קינג דקור. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של קינג דקור הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת המוצר ישירות לביתו או ליעד אחר באמצעות משלוח אקספרס או שליח עד הבית. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי ישראל, לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. קינג דקור אינה מחוייבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית. אספקת המוצרים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצרים המצויין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

ביטול עסקת הרכישה ע"י המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העיסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי כמפורט להלן: ביטול העיסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת המוצרים באתר  ולפני משלוח המוצר, יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 052-2528869, בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי משלוח ככל שנגבו). ביטול העיסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר, המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ובאריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם או חוסר תקינות במוצר או קבלת מוצר שונה מן המוצר שהוצג באתר, אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו. באמצעות שליחת המוצר בדואר רשום לקינג דקור. בכל שאלה הקשורה להחלפות או החזרות יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של קינג דקור בטלפון
052-2528869 או בדואר אלקטרוני KINGDECOR2@GMAIL.COM 
הוראות חוק הגנת הצרכן יחולו על ביטול עסקאות למעט עסקאות בהזמנה מיוחדת כגון: תמונות טפט, טפטים שהינם בהזמנה אישית.

אבטחה ופרטיות

קינג דקור נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע, פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דוא"ל וכדומה) יישמרו במאגר המידע של קינג דקור. יודגש כי פרטיי כרטיס האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות קינג דקור מאחר וקינג דקור נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסיי האשראי.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר קינג דקור, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הינם רכושם של קינג דקור בלבד. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסיי נתונים וכל פרט אחר שקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר קינג דקור. בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ותמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ע"י קינג דקור, בלא קבלת הסכמת קינג דקור מראש ובכתב. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר. או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם קינג דקור נתנה את הסכמתה לכך בכתב ומראש.

דין ושיפוט

בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהוראות תקנון זה או מהמשימוש או מהרכישה באתר- תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.